Privacy verklaring

Privacy Policy van de Praktijk voor Fysiotherapie Visseren te Prinsenbeek

De praktijk voor Fysiotherapie Visseren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk voor Fysiotherapie Visseren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als praktijk voor Fysiotherapie Visseren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De praktijk voor Fysiotherapie Visseren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
– Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst of abonnement;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk voor Fysiotherapie Visseren de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Gezondheidsgegevens;
– Verzekeringsgegevens;
– BSN;
– ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk voor Fysiotherapie Visseren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door de praktijk voor Fysiotherapie Visseren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Verwijzing;
– Directe toegang
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk voor Fysiotherapie Visseren de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoon;
– AGB;

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk voor Fysiotherapie Visseren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk voor Fysiotherapie Visseren de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk voor Fysiotherapie Visseren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door de praktijk voor Fysiotherapie Visseren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk voor Fysiotherapie Visseren de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Woonplaats;
– AGB-nummer;
– BIG-nummer;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk voor Fysiotherapie Visseren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de digitale dossiervoering
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De praktijk voor Fysiotherapie Visseren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens de praktijk voor Fysiotherapie Visseren van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
De praktijk voor Fysiotherapie Visseren
Markt 3b
4841 AA Prinsenbeek
E-mailadres: info@fysiotherapievisseren.nl
Telefoon: 076-5415575

  • Contact

  • Team

    Hans Visseren : Fysiotherapeut, manueel therapeut

    Hans Visseren

    info@fysiotherapievisseren.nl

    Fysiotherapeut, manueel therapeut

    Hans studeerde in 1978 af als fysiotherapeut en startte kort daarna deze praktijk in Prinsenbeek.
    "Ik laat mensen ook zelf met oplossingen komen, zodat de behandeling bij de patiënt past en het beste werkt"
    Specialisaties: Manuele therapie, deze heeft hij gevold aan de "School voor Manuele therapie" destijds in Eindhoven.
    Ook methodes als McKenzie, Mullighan, Marsman heeft hij gevolgd.
    Ook heeft hij Trigger Point behandeling bestudeerd en kan hij een zogenaamde "Fitheidsscan" uitvoeren om uw persoonlijk
    fitheid te meten en inzichtbaar te maken.

    Jolanda Visseren- van Bergen : Fysiotherapeute, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie

    Jolanda Visseren- van Bergen

    info@fysiotherapievisseren.nl

    Fysiotherapeute, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie

    Jolanda kwam na haar opleiding al vrij snel bij Hans in de praktijk werken in 1985.
    Met haar specialisaties wekt zij veel met ouderen, mantelzorgers, therapeuten en specialisten.
    "Het is afwisselend maatwerk en erg persoonlijk"
    Specialisaties: Geriatriefysiotherapie en Oedeemtherapie.

     

    Esther Weda- Clarijs : Fysiotherapeute, bekkenfysiotherapie

    Esther Weda- Clarijs

    info@fysiotherapievisseren.nl

    Fysiotherapeute, bekkenfysiotherapie

    Esther is vanaf 2001 in deze praktijk werkzaam als aanvankelijk fysiotherapeute en later bekkenfysiotherapeute.
    Vanuit haar specialisatie en het werken met zwangere vrouwen, geeft zij ook Zwangerfit lessen.
    "Ik vind het belangrijk om mensen op hun gemak te stellen en een goede vertrouwensband te creëren"
    Specialisaties: Bekkenfysiotherapie, medical fitness, medical taping.

    Eva Schellens : Fysiotherapeute

    Eva Schellens

    info@fysiotherapievisseren.nl

    Fysiotherapeute

    Mijn naam is Eva Schellens. Ik ben in 2018 afgestudeerd aan de opleiding Fysiotherapie aan Avans hogeschool in Breda.

    Als therapeut vind ik het belangrijk dat er goed contact is tussen zorgverlener en zorgvrager, zodat er passende zorg kan worden geboden. Niet alleen ligt de focus in mijn behandelingen op het fysieke en lichamelijke aspect, maar ook de omgevingsfactoren en persoonlijke factoren neem ik mee in mijn behandelingen. Waarbij ik het belangrijk vind dat men goed naar zichzelf luistert en op mogelijke behoeften leert inspelen. Door samen doelen op te stellen, daarbij goed te luisteren naar lichaam en geest, hoop ik u te kunnen helpen met uw gezondheidsklachten.